هدف از درمان عبارت است از :

_ بهبود حال بیمار و پیشگیری از خونریزی و شوک و غیره

_ تسکین درد

_ پیشگیری از پیدایش تغییر شکل اندام

_ کمک به جوش خوردن شکستگی

_ و بالاخره هدف کلی و نهائی از درمان اعاده ی کارآئی در اندام است .