روزمرگی یعنی:صبح صبحانه خوردن و بعد پی کاری رفتن

                     ظهر ناهار خوردن و بعد استراحت

                     شب شام خوردن و بعد خوابیدن

و باز روز بعد ( روز از نو .......... روزی از نو )

روزمرگی یعنی:یک زندگی پر از عادت و بی حاصل. خمود و بدون غایت.

     روزمرگی یعنی...

* اینجاست که انسان احساس میکند باید پنجره ای به درون جان او گشوده شود.

   و اگر چنین شد  آدمی وزش نسیمی تازه را با تمام دل و وجود لمس خواهد نمود

   نسیمی روحبخش و جانفزا .

نیاز ما به این نسیم تازه و معطر بیش از آب و غذا است و اگر آن حال و هوای معنوی

و روحانی در کوچه های دل سر نزند و اگر آن نسیم ملایم در درون جان نپیچد

جان انسان خواهد افسرد.

_ حضرت رسول(ص) فرمودند: هر گاه ۴٠ روز بگذرد و مومن  دانشمندی پرهیزکار را نبیند

   قلبش می میرد.

 در حقیقت دیدار از عالم ربانی  یکی از نسیم هاست.

مسلم است که دیدار دانشمندان الهی و ربانی که با کوله باری از دانش و حکمت

که نتیجه ی سالهای علم و عمل آنان است تارهای عنکبوتی غفلت را که در وجود ما

تنیده شده یکی پس از دیگری می زداید و در این خشکسالی و قحطی معنویت

انسان را به وادی حقیقت سوق میدهد.

                          در خواب دوش پیری در کوی عشق دیدم

                           با دست اشارتم کرد که عزم سوی ما کن