* در بیماریهای ستون فقرات ممکن است ٢ نوع استراحت از طرف پزشک تجویز شود :

الف) استراحت مطلق  ( ۵ روز تا یک هفته ) :

  این نوع استراحت تدبیری مسکن نیست بلکه معالج است بنابراین باید به دقت

  انجام گیرد وگرنه فقط بطور موقت درد را تسکین میدهد ولی بیماری را معالجه

  نمی کند . در غالب موارد عوارض ستون فقرات و فتق دیسک این نوع استراحت

   میتواند بیماری را تا آن حد بهبود بخشد که نیازی به اقدامات حادتر نباشد.

١ - هنگام استراحت مطلق  باید از تشک نازک یا پتو روی تخت چوبی و یا زمین

    استفاده گردد.

٢ - بهترین نوع استراحت خوابیدن به پشت است . در این حالت فشار روی مهره ها

   و دیسک به حداقل میرسد. در صورت خستگی میتوان به پهلو خوابید ولی در هر

   حال خوابیدن روی شکم ( دمر ) مجاز نیست . میتوانید یک بالش کوتاه زیر سر

    بگذارید .

٣ - پاها در هر وضعی که راحت هستند قرار گیرند. میتوان یک بالش زیر پاشنه های پا

    و یا ساق پا و یا زیرزانو قرار داد . میتوان زانوها را خم و راست کرد و به وضع راحت

    درآورد .در هر حال پاها بدون حرکت نباید بمانند چون خطر  انعقاد خون در وردیدها

    وجود دارد .

۴ - برای خوردن غذا نباید بنشینید بلکه غذا را در حالیکه روی پهلو خوابیده اید مصرف

    کنید .

۵ - در حالیکه درد شدید است برای ادرار کردن و اجابت مزاج نباید از جا بلند شوید .

     از لگن طبی استفاده کنید.

۶ - تحت هر عنوان و بهانه در مدتی که استراحت مطلق تجویز شده است به هیچوجه

    مجاز نیستید که حتی یکبار بنشینید و یا بایستید . این حرکت موضوع استراحت

    مطلق را منتفی میکند .

7 - پس از اتمام استراحت مطلق هنگامیکه میخواهید به راه بیافتید حتما" به کمک

    فرد دیگری اینکار را انجام دهید چون ممکن است سرگیجه بگیرید و به زمین بیافتید.

    بهتر است هنگام شروع حرکت مدتی بنشینید پاها را آویزان کنید و بعد بایستید .

8 - توجه داشته باشید که در چند روز اول استراحت مطلق ممکن است درد کمر و

    خشکی بدن شما تشدید یابد . این امر بخودی خود مهم نیست و با مصرف مسکن

     ظرف چند روز برطرف میشود .

9 - پس از استراحت مطلق درد تسکین می یابد ولی الزاما"کاملا" برطرف نمیگردد .

    در غالب موارد چند روز پس از شروع فعالیت و استراحت درد بتدریج تسکین مییابد.

10 - تعداد بسیار کمی از افراد پس از چند روز استراحت مطلق دچار دوار سر یعنی

      چرخیدن اطاق به دور سر ( سرگیجه ) میشوند . در چنین وضعی لازم است به

      استراحت مطلق خاتمه داده شود .

ب ) استراحت نسبی ( 3 هفته ) :

   محدود کردن حرکات و فعالیت _ خم نکردن کمر _ خم نشدن به جلو _ بلند نکردن

   شئی سنگین بیش از 2 کیلو گرم _ اجتناب از رانندگی _ خودداری از ایستادن

   طولانی مدت _ ورزش و هر حرکت دیگری که به ستون فقرات فشار بیاورد .

   هنگام نشستن باید بصورت قائم روی صندلی سفت بنشینید و به پشت صندلی

   تکیه دهید . اساسا" بیش از یکساعت در یک وضع نمانید و در فواصل آن چند دقیقه

   دراز بکشید و یا قدم بزنید . راه رفتن بیش از 30 دقیقه در یک مرحله مجاز نیست

   ولی میتوانید 2 تا 3 بار در روز آنرا تکرار کنید.

پی نوشت : لازم بذکر اینکه شایسته است حتما" با نظر و تجویز پزشک دستورالعمل بالا

                 انجام پذیرد .