حضرت صادق علیه السلام فرمودند :

از پسر من پسری به هم خواهد رسید که نامش موافق نام امیرالمومنین (ع) باشد

و او را بسوی خراسان برند و به زهر شهید می کنند و در غربت ، او را مدفون میسازند.

هر که او را زیارت کند و به حق او عارف باشد ، حقتعالی به او عطا کند مزد آنها که

پیش از فتح مکه در راه خدا ، جان و مال خود را بذل کردند .

- امام رضا (ع) فرمودند : هر کس مایل است در میان مردم عزیز باشد

                                  در پنهان و آشکار ، از خداوند پروا  داشته باشد.

پی نوشت : نمیگم عاشقم ، آخه نالایقم

                                                  میدونم آقا جون ، برات آینه ی  دقم