بسم الله الرحمن الرحیم

 

                                   زندگی زنگ تفریح است

                                    زنگ بعد حساب داریم

                               عاقل آن است که اندیشه کند

                                            پایان را