این هم از یک عمر مستی کردنم

                                    سالها شبنم پرستی  کردنم

                                      ای دلم ! زهر جدایی را بخور

                                       چوب عمری باوفایی را بخور

                                   ای دلم ! دیدی که ماتت کرد و رفت

                                     خنده ای بر خاطراتت کرد و رفت

                                  من که گفتم این بهار افسرده نیست

                                   من که گفتم این پرستو رفتنیست

                                    آه ! عجب کاری به دستم داد  دل

                                 هم شکست و هم شکستم داد  دل

 

    پ . ن : این نوشته یا شعر رو خیلی جدی نگیرید .