ای غایب از نظر به خدا می سپارمت

                                               جانم بسوختی و به دل دوست دارمت

تادامن کفن نکشم زیر پای خاک

                                               باورمکن که دست ز دامن بدارمت

محراب ابرویت بنما تاسحرگهی

                                           دست دعا برآرم و در گردن آرمت

                               ((خواجه شمس الدین محمد  حافظ شیرازی ))