برای هر پدیده ی تربیتی همچون ابراز عاطفه و مهرورزی ، میتوان بر شواهد و

نشانه هایی اتکا کرد که معیار ، درستی و صداقت آن است .

برای مهرورزی به فرزند نیز یکی از نشانه های بارز ، بوسیدن فرزند میباشد .

و نشانه ی دیگر برآوردن نیازهای او .

در برخی از سخنان معصومین علیهم السلام بر بوسیدن فرزند تاکید شده است .

پیامبر اسلام (ص) فرمودند :

 فرزندان خود را بسیار ببوسید ، زیرا برای شما در هر بوسیدن درجه ای است .

نیز در سیره ی عملی آن حضرت آمده است :

حضرت رسول (ص) ، حسین (ع) را که کودکی خردسال بود ، دربر میگرفت و میبوسید.

همچنین در فرمایشات حضرت رضا(ع) آمده است :

مادر میتواند لبهای فرزند خود را ببوسد .