الهی و ربی من لی غیرک

                                     

الهی ، ما هر چه کنیم کم است و تو هر چه دهی بسیار ( یا من یعطی الکثیر بالقلیل)

الهی ، این چه وادیی است که تا بخواهم سر مویی نزدیک شوم فرسنگها دور میشوم

الهی ، اگر گویم سگ کوی توام ؛ از روی سگ اصحاب کهف شرمنده ام

الهی ، به نعمت حضور ؛  قلبم را از خطور ذنوب باز دار

الهی ، به حرمت راز و نیاز اهل راز و نیازت ؛ این نااهل را سوز و گداز ده

الهی ، شکرت که به هر سو رو میکنم آیه ی کریمه ی ( فاینما تولوا فثم وجه الله )

         برایم تجلی میکند .

 

پ . ن :   ای بنده ی ما ، چه بی وفایی  /   کز مهر ، بسوی ما نیایی

              آنگه که تو را دهیم دردی         /  ناچار شوی ، دمی بیایی

              وانگه که تو را دهم شفایی      /  یاغی شوی و دگر نیایی