خدایا  !

  هر کس به یادم هست ، به یادش باش

        

                   اگر کنارم نیست ، کنارش باش

 

                                    اگر تنهاست ، پناهش باش

 

                                          اگر غم دارد ، غمخوارش باش

-----------------------------------------------------------------

نگاه ساکت باران به روی صورتم دزدانه می لغزد

 

ولی دوستان نمی دانند که من دریایی از دردم

 

به ظاهر گرچه می خندم ولی اندر سکوتی تلخ می گریم .