در نظر بازی ما بی خبران حیرانند

                                          من چنینم که نمودم دگر ایشان دانند

عاقلان نقطه ی پرگار وجودند اما

                                         عشق داند که در این دایره سرگردانند

جلوه گاه رخ او دیده ی من تنها نیست

                                         ماه و خورشید همین آینه می گردانند

عهد ما با لب شیرین دهنان بست خدا

                                         ما همه بنده و این قوم خداوندانند

لاف عشق و گله از یار زهی لاف دروغ

                                         عشقبازان چنین مستحق هجرانند

 

----------------------------------------------------------------------------

پ . ن : چشمت به چشم ما و دلت پیش دیگریست  

           جای گلایه نیست که این رسم دلبریست

          هر کس گذشت از نظرت ، در دلت نشست

                تنها گناه آینه ها ، زود باوریست