ما شبی دست برآریم و دعایی بکنیم

                                                      غم هجران تو را چاره ز جایی بکنیم

دل بیمار شد از دست رفیقان مددی

                                                       تا طبیبش به سرآریم و دوایی بکنیم

آنکه بی جرم برنجید و به تیغم زد و رفت

                                                       بازش آرید خدا را که صفایی بکنیم

مدد از خاطر رندان طلب ای دل ورنه

                                                        کار صعب است مبادا که خطایی بکنیم