ز گریه مردم چشمم نشسته در خون است

                  ببین که در طلبت حال مردمان چون است

                    به یاد لعل تو و چشم مست میگونت

              ز جام غم می لعلی که می خورم خون است