روزی هزار بار دلت را شکسته ام

      بیخود به انتظار وصالت نشسته ام

     هر بار این توئی که رسیدی و در زدی

       هر بار این منم که در خانه بسته ام

        هر جمعه قول میدهم آدم شوم ولی

    هم عهد خویش ، هم دلتان را شکسته ام

 

-------------------------------------------------

         روز بزرگداشت حضرت حافظ علیه الرحمه بر همگان مبارکباد