اللهم نور قلوبنا بنور معرفتک

 

    پاک شو اول و پس دیده بر آن پاک انداز

 

     روز جهانی نابینایان ( عصای سفید ) بر روشندلان عزیز مبارکباد