بنام خدای طبیعت

* نگرش به کوه های ایران و طبیعت آن ،بعنوان قسمت غیرقابل تفکیک ازکشوری است

که درآن زندگی میکنیم وهمواره به شکلهای مختلف موردتوجه تمام علاقمندان که

کوهنوردان نیزبخشی ازآنهاست راشامل میشود.

پس ازگذراندن دوران حادثه ساز،دراثرتکرارصعودهای همیشگی درنقطه های شلوغ،

کم کم بااشخاص و گروههای کوهنوردی آشنامیشویم.این زمان ازکوهنوردی رابایددر

حقیقت(زمان تعیین خط مشی)نام گذاری نمود.یعنی به جهت ارتباط پیداکردن باافراد

گوناگون ، میتوانیم برای دوره بعدی صعودکوهنوردی خودراآماده سازیم.

بطورمعمول آشنایی درکوه یک امراتفاقی محسوب میگرددویامیتوانددراثر ردگیری گروهی

ازکوهنوردان حاصل شودوسبب خوشحالی واقع شده وقرارهای کوهنوردی گذاشته میشود.

* تجربیات گروهی :

فردی که شایدسالهابطورانفرادی کوهنوردی میکرده است به یکباره درمحیطی قرار

میگیردکه حس میکند هم زبان وهم مرام پیدانموده واین احساس شادی عاملی است

که فردباجزئیات بسیاربیشتری ازکوه و کوهستان آشنامیگردد.

جمیع تجربیات گروهی انسان، در٣ دوره شیرین ذیل سپری میگردد:

١ _دوران پیشرفت : دورانی است که فردمیتواندعضوگروهی ازگروه کوهنوردی گردد و

باکسب تجربیات تازه وباتکیه برآموخته های خوداحساس استقلال نماید.به هرحال برای

اکثرکوهنوردان این حالات بوجود میایدو گریزی هم ازآن نیست.بعضی ها هم درکلاسهای

آموزشی خارج ازسطح گروه،ثبت نام وشرکت میکنندکه بتوانندمدارج بالای کوهنوردی

رابدست آورندوخودبخودباپیشکسوتان هم آشناخواهندشد.

_ امیال مختلفی که هیچگاه کوهنوردان را آزاد نمیگذارندعبارت است از:

دربهارهرسال ، برنامه ای ابتدایی و دراواخرآن سنگنوردی

درتابستان، صعود به قلل

درپائیز، آمادگی برای اجرای برنامه های زمستانی

و در اوج آن، اجرای برنامه زمستانی

و دوباره تکرار مکررات. البته بتدریج فردبسوی محورخاصی متمرکزمیشود

یا مربی شده و یا یک کوهنورد باتجربه و حرفه ای.

٢_ دوران تجربه :  کوهنورد باگذراندن دوران شکوفایی و زیادشدن تجربه اش وبااتکال بر

آموخته های خود، دراین زمان سعی وعلاقه داردتجربیات خودرا به دیگران انتقال دهد.

دوران انتقال تجربه به آرامی سپری میشودودرطی آن ، ضمن اینکه خود وی مجددا"

آموزشهایی ازکارباجدیدان می بیند و به رشدبیشتری میرسد واز عمق وجودش به

دانسته های دیگران می افزاید.

٣ _ دوران پیشکسوتی : پس ازگذشت سالهای متمادی از زندگی کوهنوردی باآنهائیکه

همزبان و هممرام خودش بودند به مرزپیری میرسد ودیگرنمیتواند همپای جوانان قدم

بردارد وبااینکه کوله باری ازتجربه بر دوش دارد ولی نیازمند سکون و آرامش میباشد

و لازم است دانسته های خودرابااطلاعات روز وفق دهد وازدیگران عقب نیافتد.

_ درخاتمه اینکه اگر جوانان علاقمند به ورزش کوهنوردی در همان روزهای اولیه علاقمندی ، بامراجعه به پیشکسوتان وافرادباتجربه با نحوه فعالیت گروههای کوهنوردی آشناشوند، حتما" میتوانندضمن ارتقاء سطح آموزش خود، ازصدمات احتمالی ناشی

ازحوادث کوه ، مصون باشندوازنعمتهای خدادادی طبیعت بنحو مطلوب لذت ببرند.