خیابانها و کوچه های دیروز را میتوان امروزه درون منازل یافت .

آنها مدلهای آزمایشی الکترونیک از امور واقعی هستند که به راحتی بوسیله ی کامپیوتر

مجهز به مودم خانگی قابل دسترس هستند .

برای اغلب نوجوانان ، این پاتوقهای فضای مجازی ، همانند چیزهای ارزشمند و واقعی

محسوب میشوند .

اما چه چیزی نوجوانان را به دنیای اینترنت سوق میدهد ؟

مزایا و مخاطرات کاوش این حوزه ی جدید برای آنها چیست ؟

آیا میتواند سنگ بنای هزاره ای جدید باشد که آنها را رشد میدهد ؟

برای جواب به این پرسشها ، ابتدا باید برخی از نیازها و انگیزه های اساسی و

بهم پیوسته ی جوانان را در نظر گرفت .

هیچکدام از این نیازها و انگیزه ها در بردارنده ی اطلاعات جدید و یا تکاندهنده ای

نیستند . به هر صورت ، این اصول میتواند ابزار درک این موضوع باشد که جوانان در این

سرزمین به ظاهر ناآشنا و غریب که فضای مجازی نامیده میشود ، چه کاری انجام

میدهند . در این مورد سه موضوع ذیل قابل بررسی میباشد :

  1 -  صمیمیت و احساس تعلق :

طی بلوغ ، انسانها شور و هیجانی در روابط صمیمی جدید ،  بخصوص با جنس مخالف ،

تجربه می کنند . آنها بدنبال دوستان و گروههای جدید میگردند که در آن احساس تعلق

کنند . تمام این روابط بخشی مهم از کاوش یک فرد برای کشف هویت خودش است .

در اینترنت ، افراد میتوانند به راحتی با گروههای مختلفی از افراد با تمایلات و

شخصیتهای مختلف ارتباط برقرار کنند ، بدون آنکه انرژی صرف کنند و مزاحم داشته

باشند و اسیر کوچه و خیابان شوند .

  2 - جدایی از خانواده

  3 - تخلیه ناکامی ها