مثل جالبی که میگوید : یک مرد مانند فنر یا کش است . اگر به اندازه ی کافی کشیده

شود بعد از مدتی مجددا بحالت عادی خود برمیگردد ، ولی کشیدن کش ، زمانش کمتر 

از برگشت آن است . یعنی زمانیکه مرد با زن ارتباط برقرار میکند ؛ از نظر عاطفی بسیار

 به او نزدیک میشود اما از او دور میشود و بار دیگر نزدیک و دوباره دور میگردد .

خوب این موضوع طبیعی است . تعجب نکنید ، ناراحت نشوید ، خودتان را زجر ندهید و

شک هم نفرمائید ، بدبین نشوید و بحث و جدل هم ممنوع .         

  اگر شوهرتان شما را دوست دارد و به شما نزدیک شده است ، برگشت فیزیکی

 حالتی طبیعی ، غریزی و اجباری میباشد . برخی از خانمها در این رفت و برگشت 

 فنر اشتباه میکنند و خود را بعلت روحیه ی متفاوت کنار میکشند و فکر میکنند

 همسرشان آنها را نادیده گرفته اند . در این گیر و دار بحث آغاز میشود و مرد هم

 ناگزیر کناره گیری میکند زیرا دور شدن مرد و عقب نشینی او دلیل دارد ، او میخواهد

عدم کناره گیری و استقلال مردانگیش را ثابت کند ولی هرگز نمیخواهد عشق را

از دست بدهد . به همین جهت است که گاها خود را کوچک میکند و حتی التماس .

ولی باور بفرمائید اگر این چرخه ی مردانگی به درستی درک شود ، زندگی بسیار

زیباتر و شیرین تر میشود . شما کلید مشکل را یاد بگیرید . زمانی به شوهر خود

نزدیک شوید که او دوست دارد . زیرا زمانیکه او میخواهد فاصله بگیرد و شما خانم

میخواهید نزدیک شوید ؛ مشکل ایجاد خواهد شد و اگر شما بیش از اندازه نزدیک 

شوید ، او دیگر به شما احساس نیاز پیدا نمیکند .

پس بگذارید همه چیز زندگیتان سر جای خود و طبیعی باشد .

------------------------------------------------------------------------------------------

کسیکه بر بداخلاقی همسرش صبر پیشه سازد و آنرا به حساب خداوند بگذارد ،

خداوند هر بار صبر کردن او را با اجری همچون اجر ایوب در مقابل بلاهایش جبران 

میکند .

***********************************************************

گر به قسمت قانعی بیش و کم دنیا یکی است

                تشنه گر سیراب گردد قطره و دریا یکی است