هر کس که به مهرت آشنا نیست

         آگاه ز رحمت خدا نیست

         هر منظری از بهشت زیبا

       جز نقش محبت شما نیست

       مانند تو ای فرشته ی حسن

       با قلب علی کس آشنا نیست

       افسوس که دشمنت ندانست

      با چون تو گلی ستم روا نیست

      برخاست به ناله چون صدایت

           عالم بگریست از برایت

------------------------------------------------------------------

               شاعر : حبیب الله  چایچیان ( حسان )

           در سوگ حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها