ای نام تو بدترین سرآغاز ای عشق

با آن سر و وضع غلط انداز ای عشق

باز است ، همین که چشم و گوشم کافیست

دیگر دهن مرا نکن باز ای عشق

--------------------------------------------------

دیشب از واعظی شنیدم میگفت / البته بماند اینکه او از که شنفت

که پیر زنی بود به شهر جیرفت / یک عمر اگر چه زیست بی همسر و جفت

                                  یکبار نکرد شکوه از دهر کهن

چون بود همیشه به عبادت مشغول / گاهی به نماز گه به طاعت مشغول

القصه سرش گرم و بشدت مشغول / نه چون زن همسایه به غیبت مشغول

                                یا چون زن بوجهل نبود اهل فتن

اما همه اعمال وی از روی ریا / میداد اطاعتش همه بوی ریا

گویی که در او بود هیاهوی ریا / یا وسوسه ای داشت فراسوی ریا

                               می مرد برای خودنمایی کردن

یکروز که بود سخت مشغول نماز / میکرد عجیب با خدا راز و نیاز

ناگه بر سجاده او یک همراز / بنشست چنین کرد به مدحش لب باز

                                طاعات تو مقبول خداوند ای زن

به به که چه اخلاص و صفایی داری / الحق که عجب حال دعایی داری

چه ذکر قنوت و ربنایی داری / چه سجده بی رنگ و ریایی داری

                               فردا شودت یقین جهنم گلشن

او رفت به سجدتین و زان کرد رجوع / سر را بجلو کرد خم و رفت رکوع

مداحی آن ضعیفه گردید شروع / به به چه رکوعی چه خضوعی چه خشوع

                               حقا که تویی صاحب اسرار علن

در رکعت سوم نمازش ناگاه / گردید از آن به به و چه چه آگاه

برگشت بجای ذکر سبحان الله / رو کرد به آن ضعیفه پس خوانا خواه

                                گفتا ننه تازه روزه هم هستم من !

**********************************************************

               روز قلم بر تمامی اساتید و شاعران و نویسندگان عزیز مبارکباد

پ . ن : اشعار از آقای رحیم رسولی