امروز روز وفات مرد ی بزرگ وعارفی برجسته بنام

مرحوم آیت الله بهاءالدینی میباشد

روحش شاد.