ارتباط انسان در زندگی بر اساس 10 ارتباط میباشد که لازم و شایسته است بترتیب

اولویت  ، مراحل آن در زندگی هر شخص بصورت صحیح و سالم انجام پذیرد تا اینکه

بهتر از عمر خود استفاده نموده و لذت بیشتر ببریم :

1- ارتباط با خود

2- ارتباط با خدا

3- ارتباط با والدین

4- ارتباط با همسر

5- ارتباط با فرزندان

6- ارتباط با خویشان

7- ارتباط با دوستان

8- ارتباط با شهروندان

9- ارتباط با همنوعان

10- ارتباط با طبیعت

 

باهوش ترین فرد کسی است که از عمرش خوب استفاده کند .

         بزرگترین ثروت ، عقل و اندیشه است .

                           بزرگترین فقر ، جهل و نادانی است .

                                             بزرگترین ارث ، ادب و تربیت است .

                                                       بزرگترین یاور ، مشاوره و مشورت است .

 

..............................................................................................................................

                       روز جهانی معلولین مبارکباد