ازدواج مبتنی بر عقل و اندیشه و عقیده ، آثار و پیامدهای بسیار بابرکتی دارد که در

صورت حفظ و حراست آنها ، نهاد خانواده از استحکام ، انسجام و پویایی برخوردار شده

و اعضای خانواده در فضایی زیبا و دلنواز و پر از مهر و محبت زندگی خواهند کرد .

برخی از اصلی ترین کارکردهای ازدواج عبارتند از :

1- استقلال

2- انس و آرامش

3- تکمیل دین و کنترل مشروع غرایز

4- تلاش و تولید و تعالی

5- فسادسوزی

6- تولید و تربیت نسل