یکدیگر را به زندگی بی تکلف و بی پیرایه تشویق کنید .

وسایل و کالاهای غیرضروری در زندگی را به حداقل برسانید .

بهترین راه خودیابی و خودسازی ، ساده زیستی است .

بیشتر ناآرامی ها ، تلخی ها ، ناسازگاری ها و تنش های زندگی ، محصول بی توجهی

به این اصل مهم عرفانی ، اخلاقی و قرآنی است .

هر چه مومن تر میشوید ، ساده زیست تر و زاهدانه تر زندگی می کنید .

هر چه بر مخارج زندگی تان افزوده میشود به همان میزان از قدر و قیمت و ایمانتان

کاسته میشود .

دنیا پلی است برای عبور به جهان آخرت .

امام صادق (ع) میفرمایند :

علاقه به دنیا راس و ریشه ی همه ی خطاها و معصیتهاست .

حضرت امیر (ع) تصریح می فرمایند :

علاقه به دنیا موجب فساد عقل و اندیشه ی آدمی میشود .

تجمل گرایی ، از نمادها و نشانه های مهم حب الدنیا و دلبستگی و وابستگی به

دنیا بشمار می آید .

مصرف زدگی و تجمل گرایی هم مولد اضطراب و استرس و ناآرامی در روح و روان

و رفتار میشود .

جهل و تجمل همواره باهم اند . عالمان و عارفان آگاهانه از فرو افتادن در منجلاب جهل

و تجمل مصون مانده اند ؛ چرا که معتقدند دنیا به کام کسی است که خود را از کام

دنیا گرفته باشد .