سلامت روانی یعنی بهزیستی یا سازگاری با میزان های مرتبط با آن نوع از روابط

انسانی که بوسیله جامعه ، پذیرفته شده است .

بعضی از نشانه های سلامت روانی عبارتند از :

1 - استقلال در حد معقول

2 - خوداتکایی

3 - خودهدایتی

4 - توانایی انجام دادن وظایف یک شغل

5 - توانایی قبول مسئوولیت و تلاش برای انجام دادن آن

6 - پایایی ( ایستایی )

7 - پایداری

8 - توانایی برای کنار آمدن ، کارکردن و همکاری با دیگران

9 - توانایی کارکردن با تحت فرد صاحب صلاحیت ( سرپرست ) / توانایی رعایت مقررات و تحمل سختی های کار

10 - توانایی نشان دادن دوستی و عشق

11 - توانایی ارائه و دریافت عشق و محبت

12 - توانایی تحمل دیگران و ناکامی ها

13 - توانایی مشارکت در کارها همراه با دیگران

14 - برخوردار بودن از حس شوخ طبعی

15 - توانایی فرارفتن از خود و ایثار و فداکاری

16 - توانایی برای یافتن و لذت بردن از تفریح و سرگرمی ...

بر این اساس ، میتوان گفت که :

الف ) سلامت روانی یعنی حالتی که طی آن شخص با ابعاد گوناگون زندگی خود ،

سازگار شده است .

ب ) ادراک درستی از واقعیتها دارد و

ج ) میتواند خود را به شیوه ای منطقی و موفقیت آمیز ، با فشارها و ناکامیهای

زندگی سازگار کند .

****************************************************************

                             امشب در سر شوری دارم

                                    امشب در دل نوری دارم

                      باز امشب در اوج آسمانم

                                     رازی باشد با ستارگانم