در روایت است که هر کس به شایستگی در حق خانواده اش نیکی کند ،

عمرش طولانی می شود .

صمیمیت یعنی فرد بتواند نیاز همسرش را نیاز خود بداند . صمیمیت یک نگرش است .


هر چه گویم عشق را شرح و بیان

                                                    چون به عشق آیم ، خجل باشم از آن

صمیمیت امری فراتر از نزدیکی جنسی و فیزیکی است .

آرامشی که بر اثر صمیمیت در خانواده ها ، خصوصاً در روابط والدین و فرزندان

ایجاد میشود به محیط کار آنان نیز سرایت خواهد نمود و انگیزه ، خلاقیت و نوآوری

زنان و مردان را برای ایجاد محیطی سرزنده و پربار در جهت شکوفائی طرح ها و

تحول در حوزه فعالیت های کاری آنان فراهم خواهد ساخت .

کسی که یک رابطه ی عاشقانه واقعی را تجربه کرده ، بینش درستی هم در باره ی

صمیمیت دارد و صمیمیت را فقط در برآورده کردن نیاز جنسی نمی داند .