آنچه از سر گذشت ، شد سرگذشت

حیف بی دقت گذشت ، اما گذشت

تا که خواستیم یک دو روزی فکر کنیم

بر در خانه نوشتند ، درگذشت ...