بازآی که جانم به جمالت نگران است

                                             بازآی که دل در غم هجرت به فغانست

 

بازآی که بی روی تو ای یارگرامی

                                          سیلاب ز چشم من سرگشته روانست