امام عاشقان حضرت رضاعلیه السلام می فرمایند:

هرگاه سختی و بلایی برشما نازل شد، به واسطه ی ماازخداوندعزوجل

کمک بجویید،واین فرموده خداست( آنجاکه میفرماید):

و نامهای نیکو از آن خداست، پس او را به آن نامها بخوانید.

* امام دور و نزدیک نداره وهمیشه حاضروناظره

تاتنور داغه بچسبون.