در١۵ ربیع الاول سال یکم قمری مسجد قبا

بنیانگذاری شد.