قال رسول الله (ص):

پیش از آنکه بمیرید به سوی پروردگارتان توبه کنید

و پیش از آنکه گرفتار شوید به کارهای نیک پیشی گیرید.

                       (البحار٩٣/٢٨٢ )