امام صادق علیه السلام فرمودند:

         دو رکعت نمازی که شخص عطرزده بخواند

         از هفتاد رکعتی که غیر عطرزده بخواند، برتراست.