حضرت مهدی علیه السلام میفرمایند:

ما از اخبار شما کاملا" آگاهیم و چیزی از اخبار شما بر ما پوشیده نمی باشد.

تعجیل در فرجش صلوات.