من بنده ی آن کسم که شوقی دارد

                                                بر گردن دل ز عشق طوقی دارد

تو لذت عشق و عاشقی کی دانی

                                               این باده کسی خورد که ذوقی دارد