می آید از ره مردی سواره

                                     بر مرکب عشق چون ماه پاره

او کی گانه در عالمین است

                                     برق نگاهش همچون حسین است

عمامه برسر همچون پیمبر

                                     در بازوانش نیروی حیدر

می آید از ره بوی گل یاس

                                   در چشم و ابرو مانند عباس

مهدی می آید هر روز و هر شب

                                          با گریه گوید سالار زینب