هجدهم اسفند

روز بزرگداشت سید جمال الدین اسد آبادی

را گرامی میداریم.