روزی که فراق از تو دورم سازد

در هجر رخ تو ، ناصبورم سازد

گر چشم به روی دیگری باز کنم

حق نمک حسن تو ، کورم سازد