شیرین دهنان ، عهدبه پایان نبرند

                                                 صاحب نظران ز عاشقی جان نبرند

معشوقه چو بر مراد و  رای تو بود

                                                 نام تو میان عشقبازان نبرند