السلام علیک یا حجه الله

                                   السلام علیک یا بقیه الله

                                 السلام علیک حین تقرء و تبین

                                 السلام علیک حین تهلل و تکبر

 

   ای که یک گوشه ی چشمت دل عالم ببرد

                                                          حیف باشد که تو باشی و مرا غم ببرد