حضرت امام رضا (ع ) فرمودند:

باقالی ، مغز استخوانهای ساق پا را استحکام می بخشد و

           خون تازه تولید می کند.

و امام صادق ( ع ) می فرمایند :

باقالی را با پوستش بخورید ، چراکه معده را پاک می کند.

رسول خدا ( ص ) فرمودند :

هر کس اندوه و دغدغه اش فراوان شود، بدنش بیمار گردد.

امام علی ( ع ) می فرمایند:

هرکس جامه ی خویش را تمیزکند، اندوهش کم شود.

امام ششم ( ع ) فرمودند: خوردن به ، مایه توان قلب و بیداری دل است

                                   و ترسو را دلیر می کند.