* امام علی (ع ) میفرماید :هر کس خوراکش کم باشد ، دردهایش نیز کم است.

                                    پرخوری ، بیماریها را افزون میسازد.

* پیامبر ( ص ) فرمودند :در اثر کم خوردن غذا ، خانه اتان نورانی میگردد.

                                  هر کس ناشتا آب بیاشامد، نیرویش کاستی می یابد.