* عبارتهای مثبت برای شروع سال نو:

_ مشتاقانه به استقبال روز اول سال میروم.

_ مشتاقانه به استقبال پدر و مادرم میروم.

_ مشتاقانه برای فرج آقا امام زمان(ع) دعا میکنم.

_برای بهتر کردن زندگیم هر کاری از دستم برآید انجام میدهم.

_ مشتاقانه و با اعتماد بنفس به پیشواز سال نو میروم.

  و کلام آخر : مشتاقانه دوستان و آشنایان را توصیه به ورزش میکنم ،

                 به خصوص ورزش کوهنوردی.