ساقیا آمدن عید مبارک بادت                وان مواعید که کردی مرود از یادت

درشگفتم که دراین مدت ایام فراق          برگرفتی زحریفان دل و دل می دادت

برسان بندگی دختر رزگو بدرآی               که دم و همت ما کرد زبند آزادت

شادی مجلسیان درقدم و مقدم توست       جای غم باد هرآن دل که نخواهدشادت

شکر ایزد که زتاراج خزان رخنه نیافت         بوستان سمن و سرو و گل و شمشادت

چشم بد دور کزآن تفرقه ات بازآورد           طالع نامور و  دولت  مادر زادت

                               حافظ از دست مده دولت این کشتی نوح

                                 ورنه  طوفان  حوادث  ببرد   بنیادت