متاسفانه موضوع دوستی دختران با آقایون متاهل بعنوان یک پدیده اجتماعی گریبانگیر

بعضی از دختر خانمهای مجرد یا زنان مطلقه شده و در حقیقت یک آسیب اجتماعی

محسوب میشود .

ارتباط دختر بدون اذن ولی آن با مرد ( مجرد یا متاهل ) خلاف شرع و حرام است .

از اینرو گرفتار شدن در دام زیاده خواهی بعضی از مردان و یا شیطنت و وسوسه بعضی از

دختران مجرد و یا قرار گرفتن در جایگاه همسر دومی و یا چندمی و سوء استفاده بعضی

مردان از زنان و دختران برای نیازهای غیرطبیعی در قالب ارتباط های مخفی ، که به هیچ

وجه مشروع و منطقی هم نیست ، واقعیتی است در جامعه کنونی ، که دیده میشود

و بشدت نیازمند هشدار به خانواده هاست که میبایست چاره ای اندیشید .

بنظر شما عوامل گرایش دختران مجرد به مردان متاهل چیست ؟ و چه راهکارهایی

را برای جلوگیری از این معضل اجتماعی پیشنهاد میفرمائید ؟