* علم حقیقی علمی است که انسان را به هدایت خاصه راهنمایی کند.

    علمی است که او را به احوال دلش آگاه بکند.خداوند متعال از جهل نمی گذرد.

* اگر دروس مادی را میخوانید علم اخلاق را هم باید فرا بگیرید و الا آن زرق و برقها

   شما را تحت تاثیر قرار میدهد. در آخرت عمل شما معرفت شماست.

* زمانیکه خطورات ذهن شما در یک نقطه متمرکز شد آنوقت است که تمام علوم

   در ذهن شما نقش می بندد.یا عالم باش یا متعلم- یا مستمع یا دوستدار علم باش.

*  علم الابدان و علم الادیان:اینکه علم ابدان را مقدم داشته اند نه این است که مقدم

    بر علم ادیان است. شرافت هر علمی به شرافت موضوع آن است. موضوع علم دین

    پروردگار متعال است و موضوع علم طب بدن انسان است.

*  طلب علم واجب تر از طلب مال است. برای اینکه پروردگار عزیز تعهد کرده است

    روزی شما را  ولی تعهد نکرده است علم شما را . علم را باید از صاحب علم

     طلب کنید. اگر نکنید همه ی اینها وزر و وبال میشود برای شما .

* رسول اکرم (ص) میفرمایند : اگر کسی ما را دوست دارد باید به دستورات ما عمل کند

    آیا کافی است کسی بگوید من علی(ع) را دوست دارم ولی فعال نباشد و عمل به

    فرمایشات ایشان نداشته باشد ؟