السلام علیک یا بقیه الله

                         ---------------------------------

                 بارها گفته ام و بار دگر می گویم

              که من دلشده این ره  ، نه به خود می پویم

               در پس آینه طوطی صفتم داشته اند

               آنچه استاد ازل گفت ، بگو می گویم

             من اگر خارم اگر گل ، چمن آرایی هست

              که از آن دست که او می کشدم می رویم

                 دوستان عیب من بیدل حیران مکنید

              گوهری دارم و صاحب نظری می جویم

-----------------------------------

امام صادق(ع) فرمودند : حضرت قائم (ع) از هر سرزمینی بگذرد ، سبز و پرگیاه میشود

       و آب از آنجا می جوشد و چون برود آب هم فرو میرود و زمین به حال خود برمیگردد .