٢٣ - اندازه ی قدمها و گامها ، به اندازه ی عرض شانه ها برداشته شود .

٢۴ - هیچوقت بدون اجازه ی سرپرست گروه ، از تیم جدا نشوید .

٢۵ - در سربالایی ها و شیبهای تند بصورت زیگزاک حرکت کنید تا شیب مسیر

شکسته شود .

٢۶ - در صعود و فرود ، با تمام کف پا راه بروید .

٢٧ - از حرکت با بغل پاها در شیبها خودداری کنید .

٢٨ - در صعود ، همیشه سنگینی بدن خود را به جلو و در فرود به عقب متمایل کنید .

٢٩ - قبل از شروع حرکت ، ابتدا تمرینات ورزشی و حرکات کششی را حتما"انجام دهید .

٣٠ - در ابتدا حرکت ، هر نیم ساعت ،  ١٠ دقیقه استراحت و سپس زمان حرکت را زیادتر

و زمان استراحت را کمتر کنید ( به ازای هر یکساعت حرکت ،  ١٠ دقیقه استراحت )

٣١ - در هنگام استراحت و بعضا" حرکت ، خوردن آب و تنقلات و شیرینی جات سالم

را فراموش نکنید .

٣٢ - بعد از توقف ، کوله پشتی و پشت بدن خود را بطرف آفتاب قرار دهید و بلافاصله

لباس گرمکن و بادگیر خود را بپوشید .

٣٣ - در هنگام حرکت ، از پوشیدن لباس اضافی خودداری کنید و هنگام توقف آنها

را بپوشید .

٣۴ - پاها را روی زمین نکشید بلکه کمی از زمین بلند کنید و دستها را آزاد نگهدارید .

٣۵ - هر ١٢۵ قدم ، حدود ١٠٠ متر میباشد و مسافت پیموده شده را میتوان به اینصورت

محاسبه کنید .

٣۶ - آهسته ، منظم و  هماهنگ با گروه ، حرکت کنید .

٣٧ - برای شروع کوهپیمایی سعی کنید فصل تابستان و اوایل پائیز را انتخاب نمائید .

٣٨ - از ریزش و جابجا کردن سنگها خودداری کنید .

٣٩ - اگر احیانا" در کوهستان گم شدید ، برای فرود آمدن از کوه ، عجله نکنید و خونسرد

باشید . با مشورت دیگر کوهنوردان ، بهترین راه را پیدا کنید .

۴٠ - مسیر صعود را با سنگچین علامت گذاری کنید تا در هنگام برگشت ، دچار اشتباه

و گم کردن راه نشوید .