1 - استخوان دراز :هر استخوان از قسمتهای ذیل تشکیل شده است :

*اپی فیز(Ephphysis) : که در دو انتهای استخوان قرار گرفته است.

*غضروف(صفحه)رشد: که تا سن بلوغ وجود دارد و باعث رشد طولی استخوان میشود.

*متافیز ( Metaphysis ) : آن قسمت از استخوان است که درست در زیر غضروف رشد

                                  قرار دارد.

*دیافیز (Diaphysis ) یا تنه ی استخوان : قسمتی است که بین دو انتهای استخوان

                                                       واقع شده است.

*ضریع : پرده ای است که سطح خارجی استخوان را می پوشاند و در بالا و پائین تا

            غضروف مفصلی امتداد می یابد.

*حفره ی میانی استخوانی : که در تمام طول تنه ی استخوان امتداد می یابد و از

                                        مغز استخوان زرد پر شده است.

_ استخوان دراز مثل : ران _ بازو _ استخوانهای کف دست و کف پا .

2 _ استخوان کوتاه : توده ای از استخوان اسفنجی است که ورقه ی نازکی از

                            استخوان متراکم آنرا پوشانده است.

_ استخوان کوتاه مثل : استخوانهای مچ دست و مچ پا .

3 _ استخوان پهن : در حقیقت صفحه ای از استخوان اسفنجی است که بین دو لایه

                          از استخوان متراکم قرار گرفته است.مثل: لگن، جناغ سینه ،

                          دنده ها ، شانه .

4 _ استخوانهای نامنظم :ساختمان آنها نظیر استخوانهای کوتاه است.

مثل : مهره ها ، دنبالچه و استخوان خاجی.