تا سایه ی این آسمان زیبا و دیدنی بر سر ما پایدار است ، باید از زندگی خود لذت ببریم .

آسمان آبی ، نماد همت و نمود نعمتی بزرگ است تا آدمیان بکوشند مانند آن آبی ، صاف ،

پاکیزه ، دیدنی و بلند همت گردند .

هوا ؛ مایه ی حیات است و آب ریشه و منشا آن .

راستی چه شده است که بشر در قرن انفجار اطلاعات و پیشرفت دانش ، چنان در دریای

غفلت غوطه ور شده که هر روز آمار آلوده ساختن آب و هوا افزون تر میشود !!

هوای پاک و معتدل در جسم و روح انسان اعتدال و پاکی می آفریند و هوای آلوده و ناپاک

تن و روان آدمی را ( به هر اندازه که آلوده باشد ) آزار میدهد .

حضرت رضا(ع) میفرماید : قوا و نیروهای نفس آدمی تابع مزاج بدن است و مزاج انسان

تابع تغییرات هوا . بدینسان اگر هوا گاهی سرد شود و گاهی گرم ، بدنهای آدمیان نیز

به سبب تغییر آن دگرگون میگردد . پس اگر هوا معتدل و پا بر جا باشد ، جسم آدمی نیز

معتدل و پا بر جا میگردد .

-----------------------------------------------------------------------------------------

پ . ن : به برکت اولین برف پائیزی امسال ، این موضوع را انتخاب نمودم . الحمدالله .