بخت از دهان دوست نشانم نمیدهد

                            دولت خبر ز راز نهانم نمیدهد

  از بهر بوسه ای ز لبش جان همی  دهم

                            اینم همی ستاند و آنم نمیدهد

  مردم درین فراق و در آن پرده راه نیست

                        یا هست و پرده دار نشانم نمیدهد

  زلفش کشید باد صبا چرخ سفله بین

                               کانجا مجال باد وزانم نمیدهد

  چندان که بر کنار چو پرگار میشدم

                        دوران چو نقطه ره به میانم نمیدهد

  شکر به صبر دست دهد عاقبت ولی

                              بد عهدی زمانه امانم نمیدهد

  گفتم روم به خواب و ببینم جمال دوست

                             حافظ ز آه و ناله امانم نمیدهد

 

         -----------------------------------

 

پ . ن : پیشاپیش روز معلم و کارگر بر همه ی دوستان بخصوص اساتید و معلمان

           و کارکنان محترم ایران مبارکباد .